Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Heisterkamp B.V.

1. Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door leverancier met afnemer aangegaan. In deze voorwaarden worden onder levering verstaan de levering van goederen en/of het verrichten van diensten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Een afnemer die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van leverancier heeft afgenomen wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Partijen

In deze voorwaarden worden de partijen aangeduid als ‘leverancier’ respectievelijk ‘afnemer’, waarbij ‘leverancier’ de partij is die de voorwaarden gebruikt. De toepassing van deze voorwaarden is echter niet beperkt tot verbintenissen strekkend tot aflevering of ter beschikkingstelling van zaken, of het afnemen daarvan.

3. Prijzen, statiegeld

3.1 De door leverancier opgegeven prijzen zijn inclusief heffingen, belastingen en accijnzen, maar exclusief BTW, statiegeld en retouremballage en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, door leverancier gedaan vrijblijvend. Leverancier heeft het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken binden leverancier eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd persoon. Alle door leverancier in catalogi, prijslijsten, offertes, etc. vermelde afmetingen, modellen ontleend aan gegevens van derden zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht leverancier niet tot levering.

3.2 Tenzij afgeleverde emballage voor emballagegebruik is, is afnemer verplicht om evenredig veel emballagemateriaal aan leverancier te retourneren als afnemer van leverancier ter beschikking heeft gesteld en wel gesorteerd overeenkomstig de aard van het emballagemateriaal. Leverancier is verplicht om afnemer het overeengekomen c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen, waar toepasselijk: met aftrek van de overeengekomen c.q. gebruikelijke kosten voor behandeling van de retouremballage.

4. Betalingsvoorwaarden, waarborgsom

4.1 Betalingen zijn behoudens overeengekomen afwijkingen, verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, is afnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim optreedt, is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaalde bedrag. Leverancier mag alle kosten die hij maakt als gevolg van verzuim van de afnemer aan de afnemer in rekening brengen. Tenzij leverancier verkiest de kosten te specificeren, worden de kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde bedrag.

4.2 Leverancier heeft het recht om vooruitbetaling, contante betaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen. Tenzij anders is overeengekomen, zal de afnemer een waarborgsom verschuldigd zijn. Deze waarborgsom is verschuldigd boven de overeengekomen prijs/tarief en dient voor levering te worden voldaan. Indien waarborgsom niet voor levering is voldaan, heeft leverancier het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Bij het einde van de overeenkomst kan leverancier het door de afnemer verschuldigde bedrag verrekenen met de waarborgsom.

5. Afwijkingen

Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d. welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

6. Gebruik en onderhoud, schade

Afnemer dient geleverde zaken bij in ontvangstneming te controleren op manco’s (aantallen, conditie, etc.) en bij eventuele gebreken leverancier direct in kennis te stellen. Wanneer afnemer de zaken onvoorwaardelijk in gebruik neemt, kan achteraf geen beroep op manco’s gedaan worden.

7. Annuleringen en wijzigingen

Bij annulering van een aan leverancier verstrekte opdracht zijn alle door leverancier ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de afnemer, met dien verstande dat de afnemer in ieder geval annuleringskosten van minimaal 20% van de hoofdsom aan leverancier moet voldoen, afhankelijk van het moment van annuleren. Zonder dat leverancier gehouden is aan te tonen dat de gemelde kosten werkelijk door leverancier zijn gemaakt. Leverancier heeft onverminderd recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is toestemming vereist.

8. Levering en eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle leveringen zijn af magazijn leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levering vindt plaats op moment dat goederen het terrein, respectievelijk het magazijn van leverancier hebben verlaten. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de afnemer op moment van levering. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen en worden bij benadering vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 De aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier zolang de afnemer niet volledig de verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan. Aan de afnemer geleverd emballagemateriaal blijft eigendom van de leverancier dan wel van de betreffende voorleverancier.

8.3 Leverancier is gerechtigd om te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of nadere aankondiging de geleverde goederen als haar eigendom bij afnemer op te eisen althans terug te halen.

9. Aansprakelijkheid, overmacht, garantie

9.1 Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover deze niet wettelijk op haar rust, dan wel voortvloeit uit rechtsbeginselen. In geval van overmacht is leverancier bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, overigens zonder dat de afnemer hierbij het recht heeft op schadevergoeding. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.

Leverancier behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties (zoals slechte klimatologische omstandigheden en vooruitzichten) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of enig andere vergoeding. Eventueel vooruitbetaalde bedragen zullen aan afnemer worden terugbetaald onder verrekening van al gemaakte kosten.

9.2 Alleen door leverancier geleverde zaken, die tekortkomingen vertonen of gebrekkig zijn, en waarvan afnemer onomstotelijk kan aantonen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk is komen –naar keuze van de leverancier- voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Leverancier sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- cq bedrijfsschade uit. Onder gevolgschade dient vooral begrepen te worden schade, door welke oorzaak ook ontstaan, aan in koel- en vriesapparaten opgeslagen en bewaarde goederen evenals schade ontstaan door consumptie en/of enig andere wijze van toepassing en gebruik van voornoemde goederen. Afnemer is verplicht leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, die door leverancier zijn gemaakt als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op leverancier waarvoor leverancier niet aansprakelijk is.

10. Reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 5 dagen na ontvangst van de levering. Kleine onregelmatigheden als krasjes of deukjes geven geen recht op reclame. Geleverde zaken worden slechts teruggenomen binnen gemelde periode indien deze na voorafgaand overleg met leverancier en in goede staat in oorspronkelijke verpakkingen worden afgeleverd. De waarde van de teruggenomen zaken wordt onder aftrek van gemaakte kosten met de afnemer verrekend. Reclames ter zake facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij leverancier worden gemeld.

11. Beperkingen geldigheid

Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig zijn of aan vernietiging blootstaan dan laat dat de geldigheid van de vorige bepalingen onverlet.

12. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank in Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en tenzij partijen bij nadere schriftelijke overeenkomst toepassing van een bindend advies of arbitrage overeenkomen. Gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel in Enschede